อบรมหลักสูตร Advanced Technique in Microsoft Word รุ่น 3 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Advanced Technique in Microsoft Word รุ่น 3 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นางสาววิศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรูปเล่ม การสร้างปก การสร้างสารบัญ การทำดัชนี การใส่บรรณานุกรม การใช้งานเครื่องมือต่างๆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.89
– คะแนนหลังการอบรม 4.34
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.72

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5596-1575