อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลขั้นต้น ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

     นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ CITCOMS เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลขั้นต้น” ภายใต้โครงการฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564