ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทาง Microsoft Teams

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 CITCOMS จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทาง Microsoft Teams โดยมี นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมงานระบบเครือข่าย เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้งาน Google และวิธีการย้ายข้อมูลไปยัง OneDrive

     ทั้งนี้ ขอแจ้งให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการย้ายข้อมูลใน Google Drive ออกไปยัง OneDrive ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนโยบายของ Google และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของทุกท่าน >> วิธีการย้ายข้อมูล https://bit.ly/3j90bJC

     หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ทาง CITCOMS จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป