อบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

     นายเติมพงษ์ ทองทุม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตร “การสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ภายใต้โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ขั้นตอนการทำ Motion Graphic เมนูต่างๆ ของ PowerPoint รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือในการสร้างผลงาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564