อบรมหลักสูตรการประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน การเลือกใช้เครื่องมือ และการกำหนดค่าต่างๆ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.16
– คะแนนหลังการอบรม 4.25
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.47

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5596-1575 e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th