อบรมหลักสูตรการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive ให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเตรียมความพร้อมในการย้ายข้อมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Google โดยจะต้องทำการย้ายข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานระบบเครือข่าย โทร.0-5596-1524

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.13
– คะแนนหลังการอบรม 3.84
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.03

คู่มือการย้ายข้อมูล