ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ZOOM แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

     คุณเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ZOOM แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
     หน่วยงานใดมีความประสงค์จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสอบถามได้ที่ คุณจินตนา ชันรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th