อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น ด้วย Microsoft Excel รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น ด้วย Microsoft Excel รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การสร้าง การใส่ข้อมูล การวิเคราะห์ รวมถึงการจัดรูปแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย หรือการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.09
– คะแนนหลังการอบรม 3.80
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.24

     นิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575