จัดอบรมการใช้ Canva และการสร้าง Motion Graphic ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ BEC

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 CITCOMS จัดอบรมให้ความรู้แก่นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา ของคณะบริหารธุกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Application Canva สำหรับการออกแบบ” และนายเติมพงษ์ ทองทุม เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ “การสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint”