อบรมหลักสูตร Excel ระดับต้น และระดับกลาง ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาการบัญชี ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตร Excel ระดับต้น และระดับกลาง ให้แก่น้องๆ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (MOS Certificate) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม เพื่อเสริมทักษะให้น้องๆ สามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินได้ ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมการเป็นนักการบัญชีมืออาชีพต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th