อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน e-Document ให้คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS ผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน e-Document สำหรับบริหารจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน การรับส่งเอกสาร การสั่งการ และการจัดเก็บเอกสารของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC)

สอบถามการใช้งาน NU e-Document ได้ที่ 0-5596-1524
ศึกษาคู่มือการใช้งานเพิ่มเติม
🔹 สำหรับผู้บริหาร https://bit.ly/3j8D69W
🔹 สำหรับอาจารย์และบุคลากร https://bit.ly/2Su609E
🔹 สำหรับธุรการ https://bit.ly/3zWntZb