อบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายเติมพงษ์ ทองทุม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการทำ Motion Graphic เมนูต่างๆ ของ PowerPoint รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือในการสร้างผลงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

 สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.80
– คะแนนหลังการอบรม 4.37
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.44

     โปรดติดตามหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ได้ใหม่ ในปี พ.ศ.2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5596-1510, 0-5596-1575 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th