อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #Next_New_Normal ผ่านโปรแกรม ZOOM

     CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #Next_New_Normal ให้แก่ผู้เข้ารับอบรมจากทั่วประเทศ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “การวัดผลการเรียนรู้ยุค Next New Normal” และ รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “การประยุกต์กิจกรรมในการวัดผลการเรียนรู้ยุค Next New Normal” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564