อบรมการใช้งาน Microsoft Excel ระดับต้น-กลาง และโปรแกรม Microsoft Office ให้น้องๆ BEC ปี 3 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดการอบรมการใช้งาน Microsoft Excel ระดับต้น-กลาง และโปรแกรม Microsoft Office ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย Microsoft Office Excel สำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (MOS Certificate) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม เพื่อเสริมทักษะให้น้องๆ สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานิสิตให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2564

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th