บรรยายให้ความรู้ด้านระบบเครือข่าย ให้แก่น้องๆ คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย และนายภูดิท วงศ์อนุ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระบบเครือข่าย โครงสร้างการทำงาน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้แก่น้องๆ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams ภายใต้รายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล โดยมี ผศ.ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ เป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้น้องๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น