อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตและใช้สื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Meet)” ให้น้องๆ คณะศึกษาศาสตร์ ผ่านโปรแกรม MS Teams

     เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตและใช้สื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ (Google Meet)” ภายใต้โครงการประชุมสัมมนามัชฌิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 ของคณะศึกษาศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Google เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานในอนาคต

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th