อบรมการใช้งาน Microsoft Excel ให้น้องๆ BEC ปี 4 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้น้องๆ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (MOS Certificate) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การใช้สูตรคำนวณต่างๆ การสร้างแผนภูมิ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมทักษะให้น้องๆ สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับการเรียน และเตรียมความพร้อมกับการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th