อบรมการใช้งาน e-Document ให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS ผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน e-Document สำหรับบริหารจัดการเอกสารภายในหน่วยงาน การสร้าง การรับ-ส่งเอกสาร การออกเลข/จองเอกสารในระบบ ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564

สอบถามการใช้งาน NU e-Document ได้ที่ 0-5596-1524
ศึกษาคู่มือการใช้งานเพิ่มเติม
   🔹 สำหรับผู้บริหาร https://bit.ly/3j8D69W
   🔹 สำหรับอาจารย์และบุคลากร https://bit.ly/2Su609E
   🔹 สำหรับธุรการ https://bit.ly/3zWntZb