ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทาง Microsoft Teams

     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 CITCOMS จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทาง Microsoft Teams โดยมี นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมร่วมกับทีมงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในการประชุมได้มีการแจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระบบเครือข่าย การปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้งานของ Google รวมถึงการสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

     ทั้งนี้ ขอแจ้งให้นิสิต อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการย้ายข้อมูลใน Google Drive ออกไปยัง OneDrive ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนโยบายของ Google และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของทุกท่าน >> วิธีการย้ายข้อมูล https://bit.ly/3j90bJC

     หากพบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย สามารถติดต่อได้ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจำหน่วยงานของท่าน หรือติดต่อที่ งานระบบเครือข่าย CITCOMS โทร. 0-5596-1524