ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

     CITCOMS ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีสำนักพระราชวัง คณะกรรมการดำเนินการงานฝ่ายต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร