เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการ CITCOMS พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 โดยมี กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ