อบรมหลักสูตร “การสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 1” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงาน Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายเติมพงษ์ ทองทุม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบ ขั้นตอนการทำ Motion Graphic เมนูต่างๆ ของ PowerPoint รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือในการสร้างผลงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.60
– คะแนนหลังการอบรม 4.36
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.54

     หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม MS PowerPoint เพื่อทำ Motion Graphic สามารถติดต่อได้ที่ คุณเติมพงษ์ ทองทุม โทร. 0-5596-1557 หรือ e-Mail : toempongt@nu.ac.th
     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575

 

     ผลงานการทำ Motion Graphic ด้วย Microsoft PowerPoint