อบรมหลักสูตร “Microsoft Word for Writing Research Paper รุ่น 1” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Word for Writing Research Paper รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การทำรูปเล่ม สร้างปกรายงาน ทำสารบัญ ใส่บรรณานุกรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ และสามารถสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.71
– คะแนนหลังการอบรม 4.15
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.41

     หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม MS Word สามารถติดต่อได้ที่ คุณวริศรา เลิศล้ำ โทร. 0-5596-1524 หรือ e-Mail : warissaral@nu.ac.th

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575