อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ รุ่น 1” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ Application Canva สำหรับการออกแบบ รุ่น 1 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน การเลือกใช้เครื่องมือ การเลือกใช้ Template ให้เหมาะสมกับงาน การออกแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการกำหนดค่าต่างๆ สำหรับการเผยแพร่ชิ้นงาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.67
– คะแนนหลังการอบรม 4.27
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.46

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575