อบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/2565

     ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ครั้งที่ 2/2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ของวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถติดต่อได้ที่ งานบริการเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th