นำเสนอการดำเนินงานด้านต่างๆ รวมถึงแผนการต้อนรับนิสิตใหม่ ให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ

     ผศ.ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของ CITCOMS รวมถึงแผนการดำเนินงานเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งในด้านของระบบเครือข่าย การให้ความรุู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย สำหรับประกอบการเรียน รวมถึงการบริการห้องคอมพิวเตอร์สืบค้น จากนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) พร้อมด้วยหัวหน้างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านระบบสารสนเทศต่างๆ แก่นิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี