อบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 2” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ VDO Clip ด้วยตัวเอง โดย Camtasia Studio รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ การสร้างชิ้นงาน การแก้ไข รวมถึงการ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อได้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการอบรมต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม สามารถติดต่อได้ที่ คุณธงชัย วิไลวิทย์ โทร.0-5596-1557 หรือ e-Mail : thongchaiv@nu.ac.th

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.00
– คะแนนหลังการอบรม 4.30
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.69

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575