ประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนและโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมบุคลากร CITCOMS เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนและโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Main Conference อาคาร CITCOMS เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565