อบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลแบบขั้นต้น รุ่น 2” ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลแบบขั้นต้น รุ่น 2 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมี นางสาวนันทวรรณ ประภักรางกูล หัวหน้างานระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหารูปแบบในการนำเสนอ การเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับข้อมูล และการสร้างแผนภูมิข้อมูลด้วยเครื่องมือ Google Sheet เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.89
– คะแนนหลังการอบรม 3.96
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 3.91

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575