บุคลากรเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ในวาระครบรอบ 32 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 32ปีเพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านโดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะ พร้อมจัดให้มีการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ธ เกียรติก้องฟ้า  มหาราชาแผ่นดินไทย”และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 6 ท่าน และ 4 หน่วยงาน บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 21 ท่าน บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน30 ท่านณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โดยบุคลากรกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565 ได้แก่

✨ นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ด้านบริหารดีเด่น

✨ ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์

        บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

✨ นายกิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

        บุคลากรดีเด่น (สายสนับสนุน) ด้านบริการดีเด่น

      >> ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2565 <<

ขอบคุณภาพจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร