ประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการเชิงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้ตอบสนองการใช้งานของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของ CITCOMS จากนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) และหัวหน้างาน ณ ห้องประชุม VDO Conference 205 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS