การประชุมคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2565

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกลาง และบริหารฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ โดยบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานและใช้เครื่องมือเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี