ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

     รศ.ดร.พนัส นัถฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติต้อนรับคณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก นำโดย นายอนุสิษฐ ประเสริฐดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เพื่อเข้าศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการดำเนินงานของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายสุเมธ ขวัญเมือง หัวหน้างานระบบเครือข่าย CITCOMS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงพาคณะดูงานเข้าเยี่ยมชมห้อง Data Center เพื่อให้คณะดูงานนำความรู้ที่ได้รับจากสถานที่ปฎิบัติงานจริง ไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้อง Auditorium และห้อง Data Center