การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและการผลิตสื่อออนไลน์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ผ่านทางโปรแกรม ZOOM

     โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายหัวข้อ “Rubric Design For Hybrid Learning” จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์ พูนเดช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และช่วงบ่าย เป็นการบรรยายหัวข้อ “กฎหมาย PDPA ที่ผู้สอนต้องรู้ มหาวิทยาลัยพึงระวังป้องกัน” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร