การอบรมหลักสูตร “หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ”

     นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร “หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ให้แก่บุคลากร และผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.2562 ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS

    วันที่ 12 กันยายน 2565
• หัวข้อ “สรุปเนื้อหาด้านกฎหมาย Cyber Security” โดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โซลูชั่นซอฟต์แวร์และคลาวด์ บริษัท ลานนาคอม จำกัด
• หัวข้อ “หลักการพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ภัยคุกคาม และการโจมตีด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” โดย คุณธาดา ศรีดุรงคธรรมพ์ ผู้จัดการฝ่ายโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัท ลานนาคอม จำกัด

    วันที่ 13 กันยายน 2565
• หัวข้อ “แนะนำ Feature และการทำงานของเครื่องมือต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ณ ปัจจุบัน” โดยคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โซลูชั่นซอฟต์แวร์และคลาวด์ บริษัท ลานนาคอม จำกัด และคุณพิชญ์ จุลปิยะ ผู้จัดการฝ่ายโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์ บริษัท ลานนาคอม จำกัด

สรุปผลการประเมิน วันที่ 12 กันยายน 2565

– คะแนนก่อนการอบรม 2.13
– คะแนนหลังการอบรม 3.60
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 3.54

สรุปผลการประเมิน วันที่ 13 กันยายน 2565

– คะแนนก่อนการอบรม 2.19
– คะแนนหลังการอบรม 3.64
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 3.76