อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้น้องๆ คณะบริหารธุรกิจฯ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

     CITCOMS จัดอบรมการปรับพื้นฐานใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel และการเขียนสูตร ให้แก่น้องๆ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ด้วย Microsoft Office Excel เพื่อให้นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานิสิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน วันที่ 10 กันยายน 2565

– คะแนนก่อนการอบรม 3.21
– คะแนนหลังการอบรม 4.21
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.41

สรุปผลการประเมิน วันที่ 11 กันยายน 2565

– คะแนนก่อนการอบรม 2.71
– คะแนนหลังการอบรม 4.27
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.50

          หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th