อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่น้องๆ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4

    CITCOMS จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่น้องๆ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 4 โดยมี นางสาววิรศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เป็นวิทยากรสอนการใช้งาน เพื่อพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการฝึกงานและการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th