ประชุมบุคลากร CITCOMS ประจำปีงบประมาณ 2566

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 CITCOMS จัดประชุมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ตามพันธกิจและตอบสนองนโยบายการบริหารตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายธนวัฒน์ พูลเขตนคร ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงระดมความคิดเห็นการวิเคราะห์ SWOT และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร จากนั้น ได้มอบหมายให้แต่ละงานดำเนินการออกแบบมาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตามโครงสร้าง ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคาร CITCOMS