อบรมเชิงปฏิบัติงาน “เทคนิคการเขียนและจัดส่ง e-Mail” ให้แก่บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายสรัณรัฐ อรุณมิตร ผู้ดูแลด้าน User Account และ e-Mail บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติงาน “เทคนิคการเขียนและจัดส่ง e-Mail” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ และเทคนิคการจัดส่ง e-Mail ผ่านทาง Outlook และ Gmail ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS