อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้น้องๆ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจฯ

     CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ให้น้องๆ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ และนางสาววริศรา เลิศล้ำ เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตได้รับการฝึกปฏิบัติและพัฒนาความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม ณ ห้องปฏิบัติการ e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร. 0-5596-1510 e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th