แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยกับสำนักหอสมุด

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์อดุล สมพมิตร หัวหน้างานบริการเทคโนโลยี CITCOMS พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมห้อง Computer Self Access เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อย กับสำนักหอสมุด โดยมีนายชัยพร คำเจริญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาระบบจองห้องประชุมกลุ่มย่อยของสำนักหอสมุด เป็นผู้ให้ข้อมูลพร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่ ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว จะนำมาปรับใช้กับการบริการของ CITCOMS เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาได้สูงสุด