อบรมหลักสูตร Data Analysis และการทำ Dashboard ด้วย Power BI

     CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตร Data Analysis และการทำ Dashboard ด้วย Power BI โดยมี ดร.สรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Power BI การ Import ข้อมูล การทำ Transform Data (Shape & Combine) การสร้างรายงาน และ Dashboard การทำการ Publish การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS และผ่านทาง Microsoft Teams

ภาพโดยนิสิตฝึกประสบการณ์ : นายธิติพงษ์ ดำงาม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร