อบรม “การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.สรพงค์ สุขเกษม บุคลากรงานระบบเครือข่าย CITCOMS ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรม “การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรในสังกัดได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง e-Testing 619 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS
     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th