อบรมหลักสูตร Microsoft Word for Writing Research Paper รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Microsoft Word for Writing Research Paper รุ่น 1 โดยมี นางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใข้งานโปรแกรม Microsoft Word หลักการสร้างรูปเล่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างสารบัญ การจัดการคำสั่งต่างๆ เพื่อให้การจัดทำเอกสารเป็นเรื่องง่าย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.64
– คะแนนหลังการอบรม 4.36
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.70

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575