อบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วย Canva รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตรการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบวิดีโอด้วย Canva รุ่น 1 โดยมี นายธงชัย วิไลวิทย์ บุคลากรสังกัดงานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน การนำเข้าชิ้นงาน เทคนิคการตัดต่อ การใส่ตัวหนังสือ รวมถึงการแนะนำการเลือกแม่แบบที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.78
– คะแนนหลังการอบรม 4.52
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.73

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575