อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3

     นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ให้แก่น้องๆ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้น้องๆ มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่อการฝึกงานและการทำงานในอนาคต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS
     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th