อบรมหลักสูตร Digital Transformation ด้วย Google for Education

     CITCOMS จัดการอบรมหลักสูตร Digital Transformation ด้วย Google for Education หัวข้อ AppSheet Workshop และหัวข้อ Looker Studio Workshop ให้แก่ทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงอาจารย์ และบุคลากรผู้สนใจ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรด้านดิจิทัล (Digital Transformation) โดยวิทยากรจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS และผ่านทางโปรแกรม ZOOM

     เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 หลักสูตร AppSheet Workshop โดย นางสาวอมรรัตน์ วิวัฒนชาติ Senior Business Analyst บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)

     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 หลักสูตร Looker Studio Workshop โดย นายวิชชญา จงเจริญ Vice President of Google Solutions บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)