อบรมหลักสูตร HitFilm Express ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ รุ่น 1

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร HitFilm Express ตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ รุ่น 1 โดยมี นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม การนำเข้า การตัดต่อ การใส่ข้อความ รวมถึงการบันทึกและการ Export File เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS 

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.46
– คะแนนหลังการอบรม 4.55
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.92

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575