อบรมการใช้งานระบบ NU e-Document หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

     นางสาววริศรา เลิศล้ำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) สังกัดงานระบบเครือข่าย CITCOMS เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อการใช้งานระบบ NU e-Document หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ ที่ปฏิบัติงานสารบรรณของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน เครื่องมือต่างๆ การลงรับเอกสาร การออกเลขหนังสือ และการรับ-ส่งเอกสาร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 2.05
– คะแนนหลังการอบรม 4.09
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.83

     หน่วยงานใดมีความประสงค์พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1510 หรือ e-Mail : citcoms_training@nu.ac.th