อบรมหลักสูตร Basic Data Visualization with Power BI

     CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร Basic Data Visualization with Power BI โดยมี นายสรพงค์ สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานระบบเครือข่าย เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งาน Power BI การดึงข้อมูลเข้าสู่ Power BI ด้วย Power Query การสร้าง Report และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

สรุปผลการประเมิน

– คะแนนก่อนการอบรม 3.14
– คะแนนหลังการอบรม 4.40
– ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.59

     นิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 และลงทะเบียนได้ที่ https://training.nu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-5596-1575